ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนองนโยบายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ

 width=

 

เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และประชุม สกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายสวัสดิ์ ภู่ทอง) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.คมกฤช จันทร์ขจร) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สกศ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ภายใต้ OEC POLICY ๔ เรื่องสำคัญครอบคลุม
๑) งานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๒) งานกฎหมาย มีการพิจารณากฎหมายที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข และกฎหมายที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
๓) งานวิจัย โดย สกศ. มุ่งเน้นผลักดันงานวิจัยทางการศึกษาแปลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ในสื่ออย่างหลากหลาย
และ ๔) งานนโยบายสภาการศึกษา มุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายสภาการศึกษา นโยบายเชิงรุกของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนโยบายของคณะกรรมการระดับชาติชุดต่าง ๆ

เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) การพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนการศึกษาแห่งชาติ ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) รวมทั้งประเด็นทางการศึกษาอื่น ๆ การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต้องได้รับความร่วม มือจากทุกสำนัก/ทุกลุ่มงาน ทะลายไซโลทะลายกรอบความคิดเดิม ๆ สร้างความเชื่อมโยงสามารถทำงานข้ามสายงาน มองเป้าหมายสู่ความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และบูรณาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลักดับขับเคลื่อน สกศ. ให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในองค์กรเองและสังคมสาธารณะเป็นองค์กรชั้นนำที่ทุกคนกล่าวถึง
เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวด้วยว่า สกศ. สนองนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ของ สกศ. ทำให้สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาของชาติซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้านการศึกษาของประเทศที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้มองเห็นประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ส่งผลให้ สกศ. ต้องเร่งปรับบทบาทการขับเคลื่อนงานที่มีผลความก้าวหน้าสอดคล้องต่อสถานการณ์

และเชื่อมโยงการจัดการปัญหาของรัฐบาลในมิติการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การศึกษาชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจัดทำข้อเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น การเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ข้อเสนอหรือมาตรการส่งเสริมการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ข้อเสนอหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้น สกศ. ต้องปรับตัวครั้งใหญ่มองสังคมรอบด้านและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือที่มีหลากหลายมาช่วยกันขับเคลื่อนงาน สกศ. ไปด้วยกัน

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ รับฟังการบรรยายแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สกศ. ความก้าวหน้าการปรับปรุงร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ๘ สำนัก ๒ กลุ่มงาน ถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานสำคัญตามตัวชี้วัดของ สกศ. ในห้วงไตรมาส ๑ – ๒ และร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมสำคัญของ สกศ. ในไตรมาสที่ ๓ – ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประการสำคัญ สกศ. ต่อยอดขับเคลื่อนงานสำคัญมุ่งตอบโจทย์ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาที่ต้องเร่งสร้างผลกระทบต่อสังคม (Big rock) หรือกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทั้ง ๕ เรื่อง ประกอบด้วย

๑.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

๒.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

๓.การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

๔.การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

และ ๕.การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

 width=
 width=