ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ”