ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาสมัครเข้าการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยจะจัดกิจกรรมหลักได้แก่

1. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน อายุระหว่าง 16 – 20 ปี

4. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. สถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

ในการนี้ขอ เชิญนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ปี 2556 และพบกับการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.247friend.net/NJ/asean2013/

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มิถุนายน 2556