ขอยกเลิกสัญญาแท็บเล็ต

https://www.moe.go.th/websm/2014/feb/031.html


การขอยกเลิกสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ต


ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวกรณีบริษัทเซิ่นเจิ้น อิงถัง อิงเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด ผู้ชนะการประมูลแท็บเล็ต โซนที่ 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ภาคกลางและภาคใต้) และโซนที่ 2 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต ตามโครงการ OTPC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษารมว.ศธ.กล่าวว่า ตามที่ สพฐ.โดยคณะกรรมการจัดซื้อแท็บเล็ตฯ ได้มีหนังสือเร่งรัดบริษัทดังกล่าว ให้จัดส่งแท็บเล็ตให้แก่สถานศึกษาตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาคือ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยได้ขยายเวลาการส่งมอบแท็บเล็ตออกไปอีก 60 วันนั้น


ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งมายัง ศธ. สพฐ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ซื้อ เพื่อขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต โดยแจ้งว่า “เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามโครงการ OTPC หรือ One Tablet Per Child และเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางธุรกิจ หลังการส่งมอบที่มีจำนวนมากกว่าปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอยกเลิกสัญญาที่ได้ลงนามไป รวมทั้งขอแสดงความเสียใจ ส่วนการขอคืนหลักประกันตามสัญญาที่บริษัทได้มอบไว้แก่ผู้ซื้อด้วยเงินและเรื่องต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมาย” โดยให้เหตุผลเรื่องความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองของไทย ความเข้าใจต่อ TOR และสัญญาที่ไม่ตรงกัน การติดต่อสื่อสารมีปัญหาอุปสรรค ส่งผลให้บริษัทส่งมอบของล่าช้าและถูกเรียกค่าปรับ


คณะกรรมการจัดซื้อแท็บเล็ตฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย จะต้องตัดสินใจและพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ จึงจะต้องพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การริบเงินค้ำประกัน 120 ล้านบาท การฟ้องร้องบริษัทอิงถังในฐานะผู้ละทิ้งงาน และเรียกร้องความเสียหายตามระเบียบพัสดุข้อที่ 145 ในส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อเดิมและการประมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบของทางราชการ จากนั้นจะนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแท็บเล็ตพิจารณาต่อไป


สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น รมว.ศธ.ย้ำว่าไม่คุ้มค่ากับการเสียโอกาสของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้แท็บเล็ตตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด และต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาการจัดซื้อแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนและครู มีปัญหาอย่างมาก ทั้งในทางเทคนิค วิธีการ กระบวนการในการจัดซื้อ และปัญหาแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การเสนอราคาต่ำ การทำไม่ได้จริง ข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันในบางรายการว่าแข่งกันจริงหรือไม่ ข้อทักท้วงต่างๆ ที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการชี้แจง การที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ทำให้เกิดปัญหาคั่งค้าง ซึ่งการดำเนินงานต่อจากนี้ จะต้องเร่งแก้ปัญหาของปีการศึกษา 2556 และสรุปบทเรียนเพื่อใช้ดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ทันเวลา


ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ต เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้โดยง่าย ทั้งขั้นตอนของการประมูล ที่ได้มีการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และประกาศแล้ว แต่ก็ยังมีคำถามว่า หลักเกณฑ์เหล่านั้นมีความเหมาะสมเพียงใด เช่น กรณีบริษัทต่างประเทศ ต้องกำหนดคุณสมบัติที่มีความละเอียดและชัดเจนกว่านี้หรือไม่ กานำกฎหมายว่าด้วยการทุบตลาดมาใช้ ซึ่งบริษัทที่ประมูลได้ เสนอราคาที่ต่ำมากจนเกิดข้อสงสัยว่า ราคานี้จะทำได้หรือไม่ ในขณะนี้ที่กฎกติกา ก็กำหนดให้มีการเสนอราคาต่ำที่สุดมา หากเสนอมาก็ต้องให้ จะไม่ให้ไม่ได้ รวมทั้งยังไม่นำกฎหมายการดรั๊มราคาของกระทรวงพาณิชย์มาใช้ ซึ่งจะห้ามบริษัทดรั๊มราคา คือ ขายของต่ำกว่าราคาทุน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุบตลาด เมื่อชนะการประมูลแล้ว ส่งผลทำให้บริษัทที่ขายสูงกว่าราคาทุนไม่สามารถแข่งขันได้ ในอนาคตทำให้บริษัทที่ขายสูงกว่าราคาทุนอยู่ไม่ได้ ซึ่งขณะที่ตนเข้ารับตำแหน่งเป็นช่วงที่ดำเนินการไป 6 เดือนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประกาศ หรือนำกฎหมายเหล่านี้มาใช้ในตอนนั้นได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ตั้งแต่ต้น


หากดำเนินการก็จะใช้เวลานานไปอีก นอกจากนี้ เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะคณะกรรมการจัดซื้อ หรือ สพฐ.เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับระเบียบและวิธีการตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ของกรมบัญชีกลางด้วย ซึ่งระบุหลักเกณฑ์วิธีการทั้งในขั้นตอนประกาศ ประมูล การตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน ซึ่งจะต้องการชี้แจงในแต่ละขั้นตอนเป็นเวลานาน สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2557 จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพ ประโยชน์การใช้สอย รวมทั้งประสบการณ์จากการดำเนินงาน เช่น ความเร็ว การสื่อสารระหว่างเครื่องต่อเครื่อง ระหว่างนักเรียนกับครู การใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมการเกี่ยวกับการแยกซื้อด้วย โดยจะนำความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาพิจารณาด้วย เพราะการแยกซื้อในราคาที่ต่างกัน อาจจะถูกระงับได้ แต่อย่างไรก็จะยังใช้ระบบ e-Auction เช่นเดิม


รมว.ศธ.กล่าวฝากเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคตว่า จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับมากขึ้น แต่ระเบียบยังเน้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งก็ยังพบว่า ในกรณีนี้ไม่มีเรื่องการทุจริตตั้งแต่ต้น แต่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้าและส่งผลเสียหายไปอีกแบบหนึ่ง คือ การที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งอาจจะมีมูลค่าความเสียหายมากยิ่งกว่าการทุจริต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้มีการทุจริต แต่ต้องหาความสมดุลที่ดีกว่านี้ อย่างไรก็ตาม การปรับระเบียบก็คงทำจะไม่ได้เช่นกัน เพราะเป็นระเบียบของกระทรวงการคลัง และการนำมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ จะต้องดูด้วยว่า มติคณะรัฐมนตรีนั้นจะถือว่าเป็นมติที่ข้ามไปถึงคณะรัฐมนตรีใหม่ด้วยหรือไม่


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/2/2557