ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019