ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ถึง 5 พ.ย.53

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 

รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์

               ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ และงานธุรการอื่นๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,940 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

     1.1 เพศชายหรือหญิง เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

     1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    

     1.3 มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมด้านพัฒนาเว็บไซต์ และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

     2.1 รูปขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

     2.3 ใบแสดงผลการเรียน

     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  5พฤศจิกายน 2553 (รับสมัครในวัน เวลา ราชการ) เวลา 8.30 16.30 น.

    ณ กลุ่มสนับสนุนและฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น 4
    กระทรวงศึกษาธิการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 628 5643-4  กด 0
, 20,  21

4. กำหนดวันคัดเลือก  (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553)

    4.1 สอบปฏิบัติ  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
          การสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก

    4.2 สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก

5. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และมารายงานตัววันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
    ณ กลุ่มสนับสนุนและฝึกอบรม
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น 4
 
    หรือที่
www.moe.go.th  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2628 5643-4 กด 0, 20,  21

6. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  

———————————————–