ขยายระยะเวลาการดำเนินการในระบบ e-Studentloan

ขยายระยะเวลาการดำเนินการในระบบ e-Studentloan


              กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้


              ระยะที่ 1 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 กันยายน 2554


              ระยะที่ 2 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2554


              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืม โทร. 0-2610-4822 , สายด่วน กยศ. 0-610-4888


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง