กิจกรรมดีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพาเด็กอบรมธรรมะ

 

 
     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมของศาสนาแก่เด็กๆ….. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรมส่งทาง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 234 คน เข้ารับการอบรมธรรมะ

     วันนี้(18 ก.ค.)  ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านจันรม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 234 คน จาก 7 โรงเรียน ในเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอังกอล, โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม, โรงเรียนบ้านคะนา, โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์, โรงเรียนบ้านภูมินิยม, โรงเรียนบ้านโพธิ์ และโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการอบรมธรรมะ พัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรมส่องทาง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายทักษะชีวิต) เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาพุทธ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตา เสียสละเพื่อส่วนรวม และดำรงอยู่ในสังคมได้มีความสุข

     กิจกรรมหลักที่เด็กนักเรียนต้องปฏิบัติขณะเข้าค่ายธรรมะคือ การสวดมนต์ สมาทานกรรมฐาน เจริญสติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า-เย็น และรับฟังการบรรยายธรรมะ เรื่อง พระคุณครู พระคุณแม่กฎแห่งกรรมและมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เช่น อบรมฝึกมารยาทชาวพุทธ จัดทำสมุดบันทึกความดี
 
     นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ในฐานะประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมธรรมะในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองการดำเนินการตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งประกอบด้วย Health (ด้านสุขภาพ) Head (ด้านการเรียนรู้) Heart (ด้านจิตใจ) Hand (ด้านการปฏิบัติ) และ Happiness (ด้านความสุขและสุนทรียภาพ) ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องนำจุดเน้นทั้ง 5 มาผสมผสานกัน อีกทั้งจะดำเนินการจัดอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ ให้ครบทุกคน เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ   และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีการอบรม บ่มนิสัย ขัดเกลานิสัย มารยาทและพัฒนาจิตใจของเด็กนักเรียน ให้ซึมซับหลักธรรมะมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก นักเรียนขาดการยับยั้งชั่งใจ จึงได้มีการต่อยอดกิจกรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 72 คน เข้ารับการอบรมธรรมะด้วย  พร้อมกับดำเนินการจัดอบรมธรรมะให้กับนักเรียนที่เหลือที่อยู่ในเรียนควบคู่กัน โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดหนองระหาร วัดป่าธรรมโสภิต และวัดปราสาทบ้านจารย์  มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้​

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/85830