กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน

13 ีนาคม 2558 – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงต่างๆ ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีสุขภาพแข็งแรง ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและความคิด เน้นกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ประสาน รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากหน่วยงานในสังกัดแล้ว สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประเภทค่ายฝึกอบรม เป็นการเข้าค่ายฝึกอบรมกิจกรรมในลักษณะพื้นฐานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีทักษะชีวิต การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการฝึกฝีมือและอาชีพในระยะสั้น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 9,794 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 13 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 2,145 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 570 คน

กลุ่มที่ 2 ประเภทค่ายพักแรม เป็นการเข้าค่ายพักแรมและทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้ชาวค่ายได้ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ ผู้ตาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยกิจกรรมจะเป็นลักษณะการอยู่ค่ายพักแรมและการจัดงานชุมนุม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 1,299 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 46 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 6,725 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 165 คน

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 720 คน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการจำนวน 12,930 คน

 

กลุ่มที่ 3 ประเภทค่ายวิชาการ เป็นการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะเชิงวิชาการตามลักษณะพื้นฐานวิชาชีพหรือตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะเน้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 64,649 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 93 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7,600 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 62 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 32,337 คน

กลุ่มอื่นๆ เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ในลักษณะจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ และการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดไปทำงาน ในโรงพยาบาล (ส่วนกลาง) และเขตพื้นที่การศึกษา (ส่วนภูมิภาค) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 1,720 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 144 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 60 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 100 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า การจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ขอให้เน้นการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษา ทั้งระหว่างการเข้าค่าย การเดินทางไป-กลับ การดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม ต้องเข้มงวด ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กรุ่นใหญ่ก็อาจจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดประโยชน์กับชุมชน จึงขอให้พิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ ได้มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบโครงการ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ทั้งการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ ฯลฯ

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

13/3/2558