กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ประจำปี 2563

 width=

กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ประจำปี 2563
 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ )