การให้ทุนสนับสนุนวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันในการที่จะยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่ใกล้เคียง หรือเทียบได้กับนานาชาติ มาตรการหนึ่งในบรรดามาตรการทั้งหลาย โดยการสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลาง อันจะเป็นที่รวมและเผยแพร่ความรู้ต่อประชาคมวิชาการในประเทศไทย โดยไม่เพียงแต่สนองความต้องการในการเผยแพร่งานวิชาการของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นการเฉพาะ

สกอ. ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่วารสารวิชาการที่ได้เกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว หรือมีศักยภาพที่จะปรับให้เข้าเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ สกอ. กำหนดไว้ ๙ ข้อ (รายละเอียดเกณฑ์คุณภาพฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ) และวารสารที่มีศักยภาพรวมทั้งมีการตีพิมพ์ผลงานที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ โดยจะให้ทุนสนับสนุน ทุนละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผลิตวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ต่อปี

คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดด้านล่างค่ะ