การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2563

https://moe360.blog/2020/12/21/anti-corruption-moe/

กิจกรรมอบรมการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน หวังช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียหายแก่ส่วนราชการ

https://moe360.blog/2021/04/08/financial-management/

กิจกรรมที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น 11 และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ รุ่น 10

https://moe360.blog/2021/03/08/executive-program/

การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564 ข้อ 7 การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

https://moe360.blog/2021/03/09/ops-march-2021/

Top