การเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

 width=

สืบเนื่องจากการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2564
โดยมีการเตรียมการให้เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
เข้าพบนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ทำเนียบรัฐบาล และดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ทั่วประเทศนั้น
เนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564
จึงได้มีข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน จนกว่ามีสถานการณ์ปกติแล้วกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสม
อีกครั้งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564