การเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าว ศธ.360 องศา 03 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ประชุมคณะกรรมการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรูปแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กโดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การจัดการความขัดแย้ง ความตระหนักและการเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากภัยที่จะเกิดขึ้น รู้จักแยกแยะจากภัยคุกคามต่างๆ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ในบ้าน โรงเรียน และสังคมมาเรียนรู้

โดยจะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนและครู คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ในการเปิดภาคเรียนพฤษภาคมนี้ในบางกลุ่มและจะปรับใช้พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป ลักษณะกิจกรรมจะเป็นแบสำเร็จรูปที่จะใช้ร่วมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนปกติ

อิชยา/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.