การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
https://moe360.blog/2021/04/30/seameo-congress-2021/

กิจกรรมลงนามความร่วมมือโครงการ SMART DIGITAL PRIME เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี
https://moe360.blog/2021/03/03/%E0%B8%A8%E0%B8%98-%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%88-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95/

กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” นำข้าราชการบรรจุใหม่ ผนึกกำลังนักเรียน – ครู ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 กระทรวง 1 การให้”
https://moe360.blog/2021/04/06/new-civil-servants/

Top