การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากรุ่นสู่รุ่น “กลุ่มเยาวชนรักถิ่นบ้านโรงเรียนโนนศิลาราศรี” ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562


          ด้วยความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ของคนจำนวนไม่น้อย ที่ต่างจะพยายามอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป บางคนต้องใช้แรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเทและเสียสละโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อที่จะช่วยปกป้องและดูแลรักษาธรรมชาติไว้ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง          “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 และได้มีพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นในครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคล ชุมชน และกลุ่มเยาวชน ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง          สำหรับในปีนี้ กลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี จังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562 ไปได้สำเร็จ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ โรงเรียนสามารถใช้พื้นที่ป่า (5 ไร่) เชื่อมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สู่กิจกรรมการพึ่งตนเอง เช่น การใช้ประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากใบไม้เศษไม้ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชุมชน) เช่น ทอเสื่อ ทอผ้า สมุนไพร ดนตรีพื้นบ้าน การทำเกษตร มีการสืบทอดกิจกรรมรักถิ่นตั้งแต่ปี 2519 โดยศิษย์รุ่นแรกซึ่งปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน อีกทั้งบุคลากรครูของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น จึงสามารถเชื่อมโยงโรงเรียนกับชุมชนได้ดีที่มา : MGR ONLINE