การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนองค์การ JICA ประจำประเทศไทย
JICA 2 10 2562          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพอาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ Ms. Katsura Miyazaki ตำแหน่ง Chief Representative ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา


JICA1 2 10 2562


          ผู้แทนจากองค์การ JICA ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวถึงภารกิจความร่วมมือที่องค์การ JICA ได้ดำเนินการร่วมกับประเทศไทย ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของไทย และการจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น และ 2) ความร่วมมือด้านเงินกู้ (ODA Loans) สนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในประเทศไทย


JICA2 2 10 2562


          สำหรับความร่วมมือที่ JICA มีกับกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ 1) การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยที่ผ่านมา มีอาสาสมัครที่เดินทางมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแล้วจำนวนกว่า 500 คน และปัจจุบันมีจำนวน 14 คน และ 2) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติและนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงตามมาตรฐานของโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ


JICA3 2 10 2562


          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือต่างๆ ที่ JICA ได้ร่วมมือกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและผลิตทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อนำข้อมูลมาเตรียมคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเชื่อมต่อไปยังอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจัดทำข้อมูลความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย (Blueprint) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรครูและผู้สอนการฝึกอบรมด้านทักษะต่างๆ รวมทั้งด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียน และผลิตบุคลากรของไทยให้มีคุณภาพและเหมาะสมตามความต้องการของฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป


****************************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 ตุลาคม 2562