การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 3 รายการ
( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 3 รายการ จำนวน งาน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานจัดหาและควบคุม สำนักงาานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานจัดหาและควบคุม สำนักงาานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวนฤมล ไทยวิรัช)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สป.
ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


สำเนาถูกต้อง
(นางสาว รำไพ จำปาทอง)
นักวิชาการพัสดุ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดย นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2558