การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวม 2 รายการ


( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวม ๒ รายการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวม ๒ รายการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานจัดหาและควบคุม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานจัดหาและควบคุม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายเบญจรงค์ ศรีเนตร)
ผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


สำเนาถูกต้อง
(นางสาว รำไพ จำปาทอง)
นักวิชาการพัสดุ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดย นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2558