การศึกษาในพื้นที่ EEC

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ “รายงานผลการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ”

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 โดยมีการดำเนินการสำคัญ เช่น การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวม วิเคราะห์โครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำเป็นเอกสารรายงานผล เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคลที่สนใจต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

Written by สนย.สป.
Photo Credit www.eeco.or.th
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร