การศึกษาชายแดนใต้

การศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิมพ์
ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า ๕๐ คน นำโดยพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและการบริหารในพื้นที่หลายประการ ดังนี้

 src=

• กลุ่มโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำอยู่ระดับท้ายของประเทศ ขอรับการสนับสนุน ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑.ด้านวิชาการ ให้มีการจัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษาสามัญกับศาสนา, มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ มลายูกลาง จีน อาหรับ 

๒.ด้านบริหารจัดการ ให้มีการขยายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทั้ง ๕ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ขอให้สอบบรรจุข้าราชการครูตั้งแต่ช่วงปิดเทอม และเสนอให้ตั้ง ศธ.ส่วนหน้า และมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กำกับดูแล 

๓.งบประมาณ ขอให้จัดงบอุดหนุน, ปรับอัตรารายหัวนักเรียน, ปรับวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้รวดเร็ว และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่มีอยู่ ๑๓ แห่ง  

๔.ด้านบุคลากร ให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิสวัสดิการ วิทยฐานะ เช่นเดียวกับข้าราชการครู ได้รับสิทธิกู้ยืมเรียน และมีใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร เช่นเดียวกับข้าราชการครู รวมทั้งเพิ่มค่าเสี่ยงภัยครูและผู้บริหารเอกชนให้เท่ากับข้าราชการครู
 
• กลุ่มปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลามตลอดชีวิต ขอให้มีการพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาในปอเนาะ ให้ปอเนาะเป็นศูนย์การเรียน และจัดสอนศาสนาควบคู่กับการเรียนสามัญ (กศน.) รวมทั้งให้มีการสอนวิชาชีพ (กศน./อาชีวศึกษา) ด้วย นอกจากนี้ยังขอให้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ขอให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู เพิ่มค่าตอบแทน ดังนี้ ๑.โต๊ะครู จาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้ช่วยโต๊ะครู จาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และค่าบริหารจัดการ จาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

• กลุ่มตาดีกา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด เป็นการสอนหลักศาสนาให้อ่านออกเขียนได้ ซึ่งมีอยู่จำนวน ๒,๑๙๘ แห่ง ได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนครู จาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนและขอเพิ่มจำนวนครู จาก ๔ คน เป็น ๖ คน ขอเพิ่มค่าบริหารจัดการ จาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การปรับปรุงด้านกายภาพ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ขอให้มีมูลนิธิ สมาคม ชมรม เพื่อการประสานงานกับราชการ และขอให้มีสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาลสำหรับอิหม่าม รวมทั้งได้ขอให้ ศธ.ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)สนับสนุนงบประมาณอีกด้วย 

• กลุ่มอุดมศึกษา ได้เสนอให้ปรับปรุงสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดให้มีทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์โดยปราศจากดอกเบี้ย จัดครูสอนตรงวิชามาเพิ่มเติม จัดให้มีมหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐหรือวิทยาลัยอิหม่าม และขอให้ตั้งงบประมาณสำหรับงานวิจัยท้องถิ่นไว้ที่ ศอ.บต. นอกจากนี้ ได้เสนอให้ศธ.พิจารณาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมสู่ประชาคมอาเซียน เพราะมีความได้เปรียบเรื่องภาษาอาหรับและมาลายูกลาง ซึ่งควรส่งเสริมการใช้ภาษามลายูในโรงเรียนของรัฐด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนการสร้างโอกาสในการเรียนภาษา ทั้งอังกฤษ อาหรับ มลายูกลาง และจีน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รมว.ศธ.กล่าวว่า จะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ (นายปราโมทย์ แก้วสุข) รับข้อเสนอไปพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เป็นไปได้ และได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.ศธ. และได้บอกเล่าปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น และขอฝากให้คนในพื้นที่ช่วยทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วย เพราะถ้าสามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้ เชื่อว่าปัญหาในระดับพื้นที่ก็จะลดลง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน