การผลิตและพัฒนาครู

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้รับฟัง (ร่าง) กรอบความคิดเกี่ยวกับ “การผลิตครู” และกรอบความคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนาครู”  ที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่าเป็นกรอบแนวคิดทั้งสองส่วนจะช่วยดูแลปัญหาสำคัญๆ ของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน/ผู้จบการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการวางเครือข่ายหรือสร้างกลไกในการพัฒนาครู เช่น การสร้างเครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิต การร่วมมือกับสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาการผลิตล้น/เกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเสนอให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อดูแลการผลิตและการพัฒนาครูต่อไปในระยะยาวอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรเร่งสร้างคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายที่ดูแลเรื่องการผลิต คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และฝ่ายที่ดูแลการพัฒนาครู คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อเตรียมประเด็น/หัวข้อสำคัญ เป็นการตั้งโจทย์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็น นำไปสู่การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู

ในขณะเดียวกัน ควรเตรียมการเสนอให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครูต่อเนื่องต่อไป โดยมีกลไกสำคัญในหลายส่วนช่วยสนับสนุน เช่น คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สกอ., สป. (สคบศ. และ ก.ค.ศ.) ประสานความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผลิตและพัฒนาครู ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานอีกในระยะสั้นๆ เพื่อเร่งดำเนินการแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูส่งต่อให้กับคณะกรรมการระดับชาติต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลายกร่างแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบได้ภายใน 1 เดือน

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีความคิดเห็นที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอัตราเกษียณ ซึ่งปัจจุบันมีครูเกษียณปีละ 20,000 คน ในขณะที่ผลิตครูถึงปีละ 50,000 คน และมีรายงานว่าในปี 2558 จะมีการผลิตครูจำนวนสูงสุด 61,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการไม่มีระบบและไม่เป็นระบบของการผลิตครูในเชิงปริมาณ ในขณะที่การผลิตครูในเชิงคุณภาพ จะต้องตอบสนองต่อการพัฒนาของทั่วโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/5/2557