การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง