การประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดจำนวนนักเรียนครั้งที่ 1/2562


          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดจำนวนนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อาคาร 5 ชั้น 6 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระการประชุมถ้าสนใจคือ          1.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

          2.แนวทางการพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงให้เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโตขอนักเรียน

          3.แนวทางการบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันโดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

          4.แนวทางการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

          5. แนวทางการจัดอาหารกลางวันให้มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการสูง สำหรับในองค์ประชุมได้มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆเข้าร่วมประชุมอาทิเช่นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้ง 4 ภาคผู้แทนจากกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ชายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มา : สพฐ.