การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 04 สิงหาคม 2557

         นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมผู้บริหารองค์หลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของ SEMEO ว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำทางการศึกษาของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นผู้นำและผู้บริหารทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วน ทั้งด้านความรู้และทักษะความเป็นผู้นำที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานในการแสวงหา การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกันกับศูนย์ระดับภูมิภาคอื่นของ SEMEO ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได้เสนอต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา เพื่อนำเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากนั้นจึงเสนอต่อ SEMEO โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งเพื่อศึกษารายละเอียดในส่วนของกระทรวงก่อน

   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ค่านิยมหลัก    คนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เลขาธิการทุกองค์กรหลักเป็นรองประธาน ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นคณะกรรมการ โดยมีทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กำกับติดตามเพื่อให้มีการขับเคลื่อนค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พัฒนาคนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับประเทศต่อไป

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>