การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 (63rd SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting)

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 (63rd SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting)
ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Haian Beach & Spa เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะคณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการพัฒนาและวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาของศูนย์ซีมีโออินโนเทค อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิกซีมีโอได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การประชุม ฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) และการประชุมเต็มคณะ (Plenary Sessions) โดยมี Assoc. Prof. Dr. Vo Trung Hung รองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยดานังของเวียดนาม เป็นประธาน และ Mr. Souksavanh Phonetheva จากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาว เป็นรองประธาน

กลุ่มความร่วมมือกับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ตุลาคม 2562