การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ

***************************

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และรับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ บัญชี มีจำนวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น ๘,๕๘๒,๘๘๖,๔๙๘.๖๗ บาทรวมทั้งรับทราบการจัดสรรดอกผลเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๙ โรง โดยที่ประชุมขอให้นำความคืบหน้าของโครงการมารายงานในการประชุมครั้งต่อไปด้วย และได้รับทราบจากกรมบัญชีกลางถึงการแจ้งเปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่เป็น บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จำกัด

นอกจากนี้ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และเห็นชอบในปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นทุกวันอังคารที่ ๓ ของเดือน

************************************

ศศิพิชญ์ /สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.