การบริหารงานบุคลของข้าราชการครู

 

          นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษา ร่วมการเสวนา “การบริหารงานบุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้อภิปรายจำนวน 30 คน
          ทั้งนี้ ได้มีการอภิปราย ในเรื่องของการสรรหาครูอัตราจ้าง ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบอุปถัมภ์ ดังนั้นจึงควร กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การพัฒนาระบบการสอบครูผู้ช่วยควรมีระบบการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ส่วนการสอบสัมภาษณ์ เห็นควรมอบให้เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยอาจให้ผู้เข้าสอบนำเสนอผลงาน ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ การปรับปรุงมาตรฐานอัตรากำลังในอนาคตควรกำหนดแผนเนื่องจากประชากรลดลง โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ควรมีเกณฑ์อัตรากำลังเฉพาะโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนบนดอยสูงขณะที่การช่วยราชการที่ให้อำนาจเขตพื้นที่การศึกษา ควรคำนึงถึงการขาดแคลนครูทั้งภาพรวมและกลุ่มสาระ ประโยชน์และความจำเป็นของโรงเรียนมากกว่าเหตุผลส่วนบุคคล  และควรกำหนดอัตรากำลังด้านสนับสนุน เพื่อให้ครูได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว และควรกำหนดครูให้ครบกลุ่มสาระสำคัญ ส่วนประเด็นการย้ายไม่ควรกำหนดขนาดของโรงเรียนมาเป็นองค์ประกอบในการย้าย และควรพิจารณาต่อเมื่อครูยื่นคำขอย้าย

 

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ. สอ.สป