การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมกับลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ “การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พร้อมกับได้ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวของนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะทักษะด้านอาชีพ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น “ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)” วิชาระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และระบบส่งกำลังรถยนต์ รวมถึงเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.