การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล)


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ดังนี้


          วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม โดยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม การชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม 903 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 และเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงาน กศน. ภายในจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี อาทิ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ภาพวาดสีน้ำมันของ 9 รัชกาล พร้อมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ แสดงนิทรรศการเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในจังหวัดนครพนม รวมทั้งนิทรรศการพระธาตุประจำวันเกิด


          วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้


          1. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รูปแบบการจัดการศึกษาเน้นกลไกการสนับสนุนที่มีความยั่งยืนในการให้การศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับแนวการจัดการศึกษายึดศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นให้ทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ พร้อมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข


          2. โรงเรียนเชียงยืนวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนมาก โดยมีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ทำให้รู้จักนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการจัดรถรับ-ส่ง นักเรียนซึ่งมีฐานะยากจน อีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตและสร้างรายได้ในระหว่างเรียน ได้แก่ การแสดงวงโปงลาง


          3. โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และปรับแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน เน้นการพัฒนาสมองด้านบวก สอนให้เด็กคิดเป็นและอยู่อย่างมีความสุข มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน


          4. โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการรักการออม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
          5. โรงเรียนคำบกวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนโยบายด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำกำหนดการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เสริมการฝึกทำข้อสอบ O-NET และมีโครงการสอนพิเศษ ม. 3 และ ม. 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อยู่ในลำดับที่ 5 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 อยู่ในลำดับที่ 10 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 
          6. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี เปิดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น และมีโครงการความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.