การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการตรวจราชการฯ พร้อมกับปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.