การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี) ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.