การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปฏิบัติเป็นเลิศ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE Center) ในการที่จะให้เด็กนักเรียนเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.