การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1HKNc_q8ciq7ZMzSK7GY-vIIJj4jVJ84Z

ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

http://salary.moe.go.th/pub/login/

แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/1nS7uIs8Pil63v6-NAcV3pWbOMWRbTR1s/view

Top