การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง