การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ