กาชาปองไข่เจียว” นักศึกษาเทคนิคนครนายก คว้าชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค

 

       นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เจ้าของผลงาน “กาชาปองไข่เจียว” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จากงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

       นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ โดยนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลงาน “กาชาปองไข่เจียว” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ จากผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด 37 ผลงาน

       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า การประกวดครั้งนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และความชำนาญในวิชาชีพ ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก พร้อมก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0

 

 

 

ที่มา  :  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา