กอปศ. แถลงผลงาน ๒ ปี

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) แถลงผลงาน ๒ ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดแถลงผลงาน “๒ ปี ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานเปิดงานและรายงานต่อประชาชนถึงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๒ ปี ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ


          ดร.ภัทรียา สุมะโน ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี๒๕๖๐ มาตรา๒๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจำนวน ๒๕ ราย โดยมีวาระการทำงาน ๒ ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับจนครบตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญทุกประการ


          อนุกรรมการสื่อสารสังคมจึงจัดสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในรอบสองปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ช่วยกันนำไปเผยแพร่ ขยายผล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในความสำคัญของผลงานที่เกิดขึ้น เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในแต่ละด้านไปสู่ความสำเร็จตามที่กฏหมายบัญญัติและตามแผนการปฏิรูปที่กำหนดไว้


          การสัมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า ๓๐๐ คน ได้แก่ ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมาคม องค์กรภาคส่วนต่างๆ นักวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คณะครู อาจารย์ จากส่วนกลางและจากภูมิภาคต่างๆ สื่อมวลชน และผู้สนใจ


          ทั้งนี้ตลอดการสัมมนามีการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ทั่วประเทศ ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ๓ เพจ คือ ๑.เพจร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย ๒.เพจเด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา และ ๓. เพจ TNN2


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.