กองทุนเทคโนโลยี กศ.

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า ระหว่างนี้จะยังคงมีการทำหน้าที่กันต่อไป เรื่องที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ให้พิจารณาว่า ครม.จะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องเข้า ครม. และสามารถทำได้ในระหว่างที่เป็นรัฐบาลรักษาการ จะดำเนินการต่อไปตามปกติ รวมถึงจะพยายามผลักดัน และเร่งรัดงานต่างๆ ให้คืบหน้าไป

  • เห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557

ที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงเงิน 92.50 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (76.20 ล้านบาท) เป็นงานต่อเนื่องจากแผนดำเนินงานฯ ปี 2556 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กองทุนได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน)

  • เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 95 ราย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 65 แห่ง และ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 แล้ว

  • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2556

ที่ประชุมเห็นชอบผลการคัดกรองและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 โดยมีสรุปผลการคัดกรองโครงการ คือ

– โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ เป็นวงเงิน 248.43 ล้านบาท
– โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17 โครงการ เป็นวงเงิน 58.65 ล้านบาท
– โครงการที่เสนอนอกกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ และ/หรือไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ เป็นวงเงิน 2.77 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามต่อไป

  • รับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุน 180 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้นกว่า 165 ล้านบาท ซึ่งได้รับมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 กสทช.มอบเงินสมทบเพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านบาท

ในส่วนของสรุปรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และมีเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 19 ล้านบาท ขณะนี้มียอดเงินในกองทุนฯ ทั้งสิ้น 184 ล้านบาท มีการประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 4.8 ล้านบาท จึงมียอดเงินคงเหลือประมาณ 180 ล้านบาท

  • รับทราบประกาศฯ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยกำหนดให้

– โครงการที่ของบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างน้อย 3 คน
– โครงการที่ของบประมาณ 1 – 5 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน
– โครงการที่ของบประมาณ 5 – 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
– โครงการที่ของบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 7 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ

  • รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในอัตรา 1,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่ไม่มีการประชุม และอัตรา 2,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่มีการประชุม สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาท/คน/โครงการ

  • รับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับผู้มาเสนอขอรับเงินกองทุนไปดำเนินการ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

  • รับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง

ที่ประชุมรับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 14 ประเด็น ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน  ตัวชี้วัด 1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัด 1.2 การปิดบัญชีประจำปีและส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบรับรอง

ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ  ตัวชี้วัด 2.1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทของกองทุน ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน ตัวชี้วัด 2.3 ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกองทุน ตัวชี้วัด 2.4 ความสำเร็จในการจัดทำแผนหารายได้ของกองทุน

3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 3.2 การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุน

4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัด 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน ตัวชี้วัด 4.4 การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ตัวชี้วัด 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • รับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-25604) การพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 5) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งมีแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ วางแผนเรื่องสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ และทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหารือในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการดำเนินการฝากเงินกองทุนฯ ปี 2557 ในส่วนที่จะไม่ได้ใช้ เป็นยอดเงินประมาณ 80-90 ล้านบาท เพื่อย้ายไปบัญชีฝากประจำ 1 ปีในธนาคารของรัฐวิสาหกิจ ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ซึ่งมากกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ หาข้อมูลว่าธนาคารของรัฐวิสาหกิจไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงที่สุด

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน