กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว และมีการดำเนินงานที่คืบหน้าตามลำดับ คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้พิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุนที่สำคัญ ดังนี้

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและหลายหลายรูปแบบ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) ขับเคลื่อนกองทุนและพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 มีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education ผ่านกองทุนฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92.77 ล้านบาท แยกเป็น 1) แผนงานจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ 70 ล้านบาท และโครงการเชิงรุก 10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท 2) แผนงานบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน) ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 12.77 ล้านบาท

ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 มีภาพรวมสรุป ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร จะมีการปรับปรุงสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับพนักงานกองทุน และสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด สป.โดยอนุโลม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง จะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ สกท.ให้เหมาะสม การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

 


  • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 8 โครงการ โดยมีการปรับลดจำนวนเงินตามความเหมาะสมจาก 6.55 ล้านบาท เหลือจำนวน 4.96 ล้านบาท ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย

โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ.

โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบแบบรายบุคคล

โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (One Robot per Child – ORPC)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ

 




  • รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สำคัญของกองทุน ดังนี้

รายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสรุปฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 194,278,142.41 ล้านบาท

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุน และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินดำเนินงานกองทุนเพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) แล้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยง สกท.ได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 และ 2558 ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลของกองทุน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดทำสมรรถนะหลัก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 การพัฒนาพนักงานกองทุนเพื่อให้มีสมรรถนะตามสายงาน รวมทั้งการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลมาปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งจะมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานกองทุนด้วย โดยจะได้ดำเนินการในปี 2558 ต่อไป

 


  • รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง โดยมีองค์ประกอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ 4 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน) ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 13 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 35 ประเด็น) และตัวชี้วัดหลักที่เป็นตัวชี้วัดร่วมกับทุนหมุนเวียนอื่น จำนวน 7 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 29 ประเด็น) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2558 ให้ รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน 2557


  • รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (โครงการลำดับที่ 1-30) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เนื่องจากในแผนดำเนินงานฯ ปี 2557 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 70 ล้านบาท สกท.จึงพิจารณาเห็นควรเร่งดำเนินการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน สำหรับโครงการลำดับที่ 1-30 วงเงินประมาณ 70 ล้านบาทก่อน



ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน