กศน.จัดสัมมนาครู ศศช. สร้างกำลังใจดันงาน กพด.ลดเหลื่อมล้ำคนชายขอบ


          นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีครู ศศช. และภาคีเครือข่าย กว่า 1,700 คน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


          นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มีโอกาสสนองงานตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร          ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ให้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ


          โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นชนเผ่าและชาติพันธุ์ ให้มีคุณภาพสามารถอ่านออกเขียนและพูดภาษาไทยได้ รวมทั้งเข้าถึงบริการของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย


          ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สามารถทำให้ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ทุรกันดารได้รับการเรียนรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูงได้ด้วยตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาชุมชน          ทั้งนี้ครู ศศช. เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ทั้งนี้ จากการนำเสนอผลงาน ของ ศศช.ต่างๆ ในวันนี้ พบว่า เป้าหมายการดำเนินโครงการทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การให้โอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ การงานอาชีพ จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมมือกันนั้นมีการพัฒนาไปการจัดการเรียนการ ศศช.ไปมาก โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางด้านต่างๆ และแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นมาก


          ด้าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า กว่า 30 ปี
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง          โดยให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่เป้าหมายได้มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาระยะที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) ดำเนินการในพื้นที่ ศศช.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา รวม 5 จังหวัด


          ปีนี้ กศน.เน้นให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ กศน.ไม่สามารถจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้ทุกวัน ส่วนพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียรก็จะใช้ระบบสื่อออฟไลน์ หรือ ขอความอนุเคราะห์ใช้สัญญาณร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 

          ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ครู ศศช.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูให้สนองงานตามแผนพัฒนาฯ ต่อไป


 


ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา