กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ตามรายการ ดังนี้
                  หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน ๔๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๙-๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนรินทร์ ปาระมี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เกรียงไกร เอี่ยมกระสินธ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย เกรียงไกร เอี่ยมกระสินธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065016276&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure