กศน.จังหวัดแพร่ สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

( สำเนา )
ประกาศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ สำหรับ นักศึกษา กศน.จังหวัดแพร่
 
            สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่   มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ สำหรับ นักศึกษา กศน.จังหวัดแพร่ ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๕ รายการ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ๓/๖ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ๓/๖ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phrae.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๕๑๑๖๗๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายรวีโรจน์ ปวงกาวี)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มังกร กุลณาวงค์)
 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น4
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย มังกร กุลณาวงค์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น4

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065073638&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure