กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน ๔   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ubon.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๕๐๐๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายประกอบ กุลบุตร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทองชุ่น อุ่นคำ)
 พนักงานพิมพ์ ส 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ทองชุ่น อุ่นคำ พนักงานพิมพ์ ส 3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 07/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015282746&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure