กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ผูกพัน ๕ ปี

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ผูกพัน ๕ ปี
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ผูกพัน ๕ ปี ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ผูกพัน 5 ปี จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ubon.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๕๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางอุไร ยืนสุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทองชุ่น อุ่นคำ)
 พนักงานพิมพ์ ส 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ทองชุ่น อุ่นคำ พนักงานพิมพ์ ส 3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105088981&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure