กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกรียงไกร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ubon.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๕๐๐๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายประกอบ กุลบุตร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทองชุ่น อุ่นคำ)
 พนักงานพิมพ์ ส 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ทองชุ่น อุ่นคำ พนักงานพิมพ์ ส 3
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กศน.อบ.E001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125039699&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure