กศน.จังหวัดอุทัยธานี สอบราคาเช่ารถตู้ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ใช้ในราชการ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถตู้ใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้
                 
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี  ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ้http://uthai.nfe.go.th,http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๕๑๑๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
นายนิรัช สามัคคี)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มานะ สามัคคี)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย มานะ สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115008720&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure