กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์    มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๘๑๗๗๒๙ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนริศย์ศักดิ์ รอดเรืองคุณ)
รองผอ.สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์
รักษาราชการแทน
ผอ.สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นริศย์ศักดิ์ รองเรืองคุณ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย นริศย์ศักดิ์ รองเรืองคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105070305&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure