กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับรถโมบายเคลื่อนที่

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับรถโมบายเคลื่อนที่
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับรถโมบายเคลื่อนที่ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อหนังสือสำหรับรถโมบายเคลื่อนที่ จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uttaradit.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๑๑๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางอินทราณี การัตน์)
ผอ.สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทองจันทร์ พานกุหลาบ)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ทองจันทร์ พานกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065029964&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure