กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน. จังหวัอำนาจเจริญ
 
            สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ    มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน. จังหวัอำนาจเจริญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://amnat.nfe.go.th, http://gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๕๑๙๒๕,๐๔๕-๕๑๑๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง พัชราภรณ์ เหล็กกล้า)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง พัชราภรณ์ เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015014592&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure